Finance

Z Reporting Wiki
(Přesměrováno z Prezentace)
Přejít na: navigace, hledání

Zobrazení v prezentačním módu Finance je výsledkem veškeré práce, počínaje přípravou struktury a vlastností reportů v režimu Definice a konče načtením dat a jejich přepočítáním. Uživatel má k dispozici hotové reporty, které může navíc pomocí ovládacích prvků okamžitě přizpůsobovat konkrétním, aktuálním požadavkům. Kombinací výběru příslušného reportu, dimenzí, časové osy (výběrem období), typem zobrazení a stiskem tlačítka "Zobrazit" získáte okamžitě požadované výstupy. Navíc ve struktuře, kterou lze ještě dále zkoumat prostřednictvím našich silných analytických nástrojů.


Popis klíčových ovladacích prvků

Popis klíčových ovládacích prvků:


 1. Určuje, v jakém modulu aplikace Reporting.cz, se právě nacházíte;
 2. V případě, že uživatel má v rámci svých přístupových práv přidělen přístup k více společnostem, slouží k přepínání mezi těmito společnostmi. Pro každou společnost mohou být reporty a další pohledy definovány individuálně nebo společně, stejně jako přístupová práva a související nastavení;
 3. Vyhledávaní v seznamu společností
 4. Představuje časovou informaci o posledním přepočtu reportu za pro aktualizované období (např. rok 2011);
 5. Slouží k identifikaci, odhlášení a nastavení aktuálně přihlášeného uživatele;
 6. Slouží pro výběr jazykového rozhraní;
 7. Vyvolá nápovědu;
 8. Období - DropBox pro výběr požadovaných období. O způsobu výběru prvků více viz Ovládací prvky;
 9. Aktuální období - DropBox pro výběr aktuálního období (rok, kvartál, měsíc), které automaticky reprezentuje aktuální období (vhodné pro uložené pohledy, které se automaticky přizpůsobují v čase vždy aktuálnímu datu)
 10. Typ - DropBox pro výběr mezi účetní a reportovací časovou osou;
 11. Dimenze - DropBox pro výběr dimenzí. O způsobu výběru prvků více viz Ovládací prvky;
 12. Zobrazení - dropdownbox pro výběr zobrazení skutečnosti/vybraných verzí plánů, dále porovnání plánu a skutečnosti, případně porovnání mezi obdobími (např. skutečnost vs. skutečnosti v minulém roce, měsíci - v tomto případě se volí i Typ porovnání). Porovnávat lze až tři hodnoty. Pole pro výběr třetí hodnoty se zobrazí dynamicky až po výběru druhé porovnávané hodnoty. Zároveň je možné v rámci porovnání zobrazit absolutní a % odchylky. Dále je možné nastavit násobky zobrazovaných hodnot na tisíce/milióny, zobrazovat součty řádků nebo prezentovat časové trendy formou mikrografů. Ve vybraných reportech je možné zobrazit všechny možné stavy na účtech, tedy Počáteční (PS), Konečný (KS), dále Má dáti (MD), Dal (D) a Obrat (O) - jako rozdíl MD - D, filtrovat komentáře. Typu zobrazení umožňuje výběr mezi tabulkou nebo grafy. Protože jsou grafy ve Financích vázány ke konkrétnímu reportu, nabízí se vždy kontextově podle zvoleného reportu viz. zobrazení (a,b,c,d,e,f);
 13. Nabídka pro Uložit/Export - Nabídka - Funkce pro uložení pohledu, která umožní pozdější vyvolání přednastaveného zobrazení ve stejném období a se stejnými aktivními filtry. Export - Nabídka pro výběr exportu dat nebo zobrazeného reportu. Data se exportují dle vámi definované struktury v dalším dialogu do exportu ve formátu xls pro další analýzy. Reporty lze exportovat do formátu XLS, PDF a do verze pro tisk;
 14. Zobrazit - tlačítko pro aktualizaci pohledu (potřeba stisknout po každé změně definice pohledu);
 15. Jméno jednotlivých reportů
 16. Výsledně zobrazený Report ve formě tabulky
 17. Filtry - definuje období, filtry přes dimenze a typ zobrazení reportu
 18. Pohledy - Uživatelem definované Pohledy je možné ukládat a modifikovat tak, aby byly napříště okamžitě k dispozici; Mohou být mohou sloužit buď konkrétnímu uživateli - autorovi pohledu - nebo sdíleny s vybranými uživateli.
Popis prvků zobrazení

a) Sloupce - zde si zvolíme co budeme chtít zobrazit ve sloupci;
b) Zobrazit - zde si zvolíme co budeme chtít zobrazit za hodnoty (Act, Bud, Forecast);
c) Porovnat - zde zadáme, které hodnoty budeme chtít porovnat ve sloupcích a za jaké období;
d) Metoda porovnání - zde zadáme, kterou metodu porovnání budeme chtít ((porovnat - Act)/ Act, porovnat/ Act, (Act - porovnat)/ porovnat, Act/porovnat);
e) Zobrazit - Zobrazení samotné porovnávané hodnoty (hodnoty), absolutní odchylky (var) a relativní odchylky (%) porovnávaných typů dat (možné jsou všechny kombinace)
f) Násobky - tisíce, milióny; 
g) Hodnoty, které budeme chtít zobrazit pro porovnání - PS - počáteční stav, MD, D, Obrat, KS- konečný stav;
h) Suma/Trend - nakonec všech sloupců se zobrazí SUMA za vybrané období, Trend- zobrazí se na začátku mezi sloupci názvy řádku a časového rozhraní viz Trendy;
i) Filtrovat komentáře - lze filtrovat vložené komentáře pro jednoduší orientaci v reportu;Uložené grafy


 1. Uživatelem definované Grafy je možné ukládat a modifikovat tak, aby byly napříště okamžitě k dispozici; Stejně jako Pohledy mohou sloužit buď konkrétnímu uživateli - autorovi grafu - nebo sdíleny s vybranými uživateli.
 2. Výsledně zobrazený Graf

Komentáře - vkládání a editace: K hodnotám v gridu lze jednoduše pro lepší orientaci příjemce reportů vkládat komentáře.

Volba vložení komentáře
Editace komentářeSkrytí ovládacího panelu: Po stisknutí šipky se ovládací panel skryje. Skrytím získáte více prostoru pro zobrazení analyzovaných dat.

Skrýt ovládací panel

Uložené pohledy: V této sekci naleznete Uložené pohledy. Pouhým kliknutí na název pohledu zobrazíte požadovaný pohled. Uložené pohledy jsou členěny do skupin:

 1. vlastní, vytvořené uživatelem
 2. sdílené, vytvořené jinými uživateli
 3. prezentované formou Dashletů v rámci Dashboardů
Uložené pohledy / grafy

Další krok: Položky