Reporting Agent

Z Reporting Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Verze 3.x

Poslední verze ke stažení

 Verze 3.0.0 : ReportingAgent-3.0.0.zip

Spuštění

 ReportingAgent.exe [<ConfigFile>] [/c]
 • Parametry
  • <ConfigFile>
   • cesta ke konfiguračnímu souboru
   • default = Config.yaml
  • /c
   • dávkové spuštění
  • /remoteschedule 0|1
  • /schedulename <nazev_planu>

Konfigurace

 • soubor config.yaml
api_key: ???
endpoint: https://report.reporting.cz/api
# remote_schedule: true
# schedule_name: nazev_planu

logging:
  file: ReportingAgent.log
  append: true

compress: true # default = true

local_files:
  directory: 'C:\tmp\data\'  # default = user temp dir
  preserve: true
  delimiter: '\t'
  quote: ''
  encoding: UTF-16LE
  csv_header: false
  summary_file: 'summary.csv'

connections:
## MS SQL Server
  conn_1:
    driver: oledb
    connection: Provider=SQLNCLI11;Server=<server>;Database=<dbname>;Uid=<user>;Pwd=<password>;
 
# Oracle
# http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/index-090165.html
  conn_oracle:
    driver: oledb
    connection: Provider=MSDAORA.1;Data Source=127.0.0.1;User ID=dbuser;Password=1234
 
# Visual FoxPro
# http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14839
  connection_foxpro:
    driver: oledb
    connection: Provider=vfpoledb;Data Source=<path_to_data_file>;
 
# Excel
  connection_excel:
    driver: oledb
    connection: provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='workbook.xls';Extended Properties=Excel 8.0;
 
# Excel 2007+
  connection_excel12:
    driver: oledb
    connection: provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source='workbook.xlsx';Extended Properties=Excel 12.0 XML;
 
# Access 2007+
# https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13255
  connection_access12:
    driver: oledb
    connection: provider=Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source='data.accdb';
 
# LDAP via OleDb
  connection_ldap_oledb:
    driver: oledb
    connection: Provider=ADSDSOObject;User ID=<user>;Password=<password>;
 
# Firebird
# http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/
  connection_firebird:
    driver: odbc
    connection: DRIVER=Firebird/InterBase(r) driver; UID=<user>; PWD=<password>; DBNAME=localhost:C:\data.fdb
 
# dalsi priklady na https://www.connectionstrings.com/
 
 
# File
  connection_file:
    driver: file
    connection:
      # source: file:///c:/tmp/data/
      # source: https://portal.reporting.cz
      # source: c:\tmp\data      source: c:\tmp\data      username:
      password:

 
# QuickBooks
  connection_qb:
    driver: qb
    connection:
      file: data.qb
      output_format: xml
      output_dir: c:\tmp
# LDAP
  connection_ldap:
    driver: ldap
    connection:
      server: ldap.exmaple.com:389
      username: "dc=example,dc=com"
      password: password
 

commands:
  # OLEDB/ODBC
  - connection: conn_1
   #command: "select 1 as COL1, 2 as COL2"
   command: > 
    select 1 as COL1, 2 as COL2
    union select 2 as COL1, 3 as COL2

   local_file: test.csv  # lokalni csv soubor s daty ze sql dotazu | default = random nazev
   etl_file: test.csv   # nazev souboru pod kterym je uploadovan do reporting etl
   #etl_thread: thread1  # nazev vlakna, ktere je spusteno po uploadu
 
 
 
  # File
  - connection: connection_file
   source: source.csv
   local_file: source_local.csv 
   etl_file: data.csv
 
 
 
  # Ldap
  - connection: connection_ldap
   command:
    dn: dc=example,dc=com
    filters:
      group1: (&(objectClass=*))
    properties: ['uid', 'mail', 'filter']

   local_file: users.csv
   etl_file: users.csv
 
 
 
  # QuickBooks
  - connection: connection_qb
   command: >
    <?qbxml version="8.0"?>
    <QBXML>
        <QBXMLMsgsRq onError="stopOnError">
          <InvoiceQueryRq requestID="4">
          </InvoiceQueryRq>
        </QBXMLMsgsRq>
    </QBXML>
   local_file: file2.csv
   etl_file: file2.csv
 
 
  # powershell
  - connection: powershell
   # spusteni celeho ETL (powershell >2.0)
   command: Invoke-WebRequest "https://report.reporting.cz/api/etl/runasync?key=<api_key>&year=<year>&value_s2=<value2>&value_s3=<value3>"
   # spusteni ETL vlakna (lze pouzit hvezdickovou konvenci pro spusteni vice vlaken v ramci Foderu: Folder/*)
   command: Invoke-WebRequest "https://report.reporting.cz/api/etl/run?key=<api_key>&path=<Thread name>"
 
   # spusteni celeho ETL (powershell <=2.0)
   command: (New-Object System.Net.WebClient).DownloadString("https://report.reporting.cz/api/etl/runasync/?key=<api_key>&year=<year>&value_s2=<value2>&value_s3=<value3>")
   # spusteni ETL vlakna (lze pouzit hvezdickovou konvenci pro spusteni vice vlaken v ramci Foderu: Folder/*)
   command: (New-Object System.Net.WebClient).DownloadString("https://report.reporting.cz/api/etl/run?key=<api_key>&path=<ETL thread>")

Předávání parametrů

Parametry jdou použít kdekoliv v konfiguračním souboru ve formátu ${nazev_parametru}. Jako parametry jsou použity hodnoty z prvního řádku výsledku vlákna typu agent. Pokud je název vlákna shodný s hodnotou schedule_name, pak je použito toto vlákno, v opačném případě se použije vlákno, které je první.

V powershell scriptu jsou parametry dostupné v objektu $parms:

  - connection: powershell
   command: Invoke-WebRequest "https://report.reporting.cz/api/etl/runasync?key=$($api_key)&year=$($params.year)"

Binární soubory

Výsledek selectu může obsahovat sloupec s binárnímy daty, které lze uploadovat do reportingu:

  - connection: conn1
   command: select FILE_NAME, FILE_DATA from FILES
   binary_column: FILE_DATA
   binary_column_name: FILE_NAME

Každý soubor ze sloupce binary_column je uploadován do reportingu pod názvem binary_column_name. Hodnota sloupce binary_column je ve výsledném csv souboru nahrazena SHA1 hashem souboru.

Šifrování

Vybrané sloupce v csv souboru je možné zašifrovat:

  encryption_key: JbmYRthE7ocHkj4fuJn5sQ4gqCPlflna8um1JkBPgKQ=
  - connection: conn1
   command: select COL1, COL2, COL3 from TAB1
   encrypted_columns: ['COL2', 'COL3']

Verze 1.x

Spuštění

 ReportingAgent.exe [<ConfigFile>] [/c] [/d] [/s]
 • Parametry
  • [<ConfigFile>]
   • cesta ke konfiguračnímu souboru
   • default = Config.yaml
  • [/c]
   • dávkové spuštění
  • [/d]
   • smaže soubory vytvořené v průběhu spuštění programu
  • [/s]
   • povoluje vzdalene overeni spusteni uploadu proti planu nastavenem v Reporting aplikaci

Konfigurace

 • soubor config.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
 
 <connections>
  <!--
   https://www.connectionstrings.com/
 
   ===== OLEDB ======
    Sql Server
     <connection driver="oledb">Provider=SQLNCLI11;Server=NOTE-PETR;Database=Reporting_Test;Uid=sa;Pwd=sysadmin;</connection>
    Visual FoxPro
     <connection driver="oledb">Provider=vfpoledb;Data Source=C:\dev\REPORTING\3P\Premier\3p_consulting_sro20130409_1</connection>
    LDAP
     <connection id="ldap_oledb" driver="oledb">Provider=ADSDSOObject;User ID=tesla;Password=password;</connection>
 
   ===== ODBC ======
    Firebird
     <connection driver="odbc">DRIVER=Firebird/InterBase(r) driver; UID=SYSDBA; PWD=masterkey; DBNAME=localhost:C:\data.fdb</connection>
 
   ===== Native Sql Server ======
    <connection driver="sqlsrv"></connection>
 
   ===== HTTP ======
   <connection id="http" driver="http">username=petr.cechura@reporting.local;password=23b5417dd9;path=https://portal.reporting.cz/Sdilene%20dokumenty/Internal/Software/ReportingAgent/tmp/test.xlsx</connection>
 
   ===== QuickBooks =====
    <connection id="qb" driver="quickbooks">file=test.qb;outputFormat=xml;outputDir=c:\tmp\</connection>
 
   ===== LDAP =====
    <connection id="ldap1" driver="ldap">
     server="ldap.forumsys.com:389";
     username="uid=tesla,dc=example,dc=com";
     password=password;
    </connection>
 
    Server
     Řetězec určující server, který může být název domény, název serveru LDAP nebo tečkovaný řetězce představující adresu IP serveru LDAP.
     Tento parametr volitelně také obsahovat číslo portu, oddělené od pravého konce řetězce dvojtečkou (:).)
 
  -->
 
  <connection driver="oledb">Provider=SQLNCLI11;Server=NOTE-PETR;Database=Reporting_Test;Uid=sa;Pwd=sysadmin;</connection>
 
 </connections>
 
 <uid>uid:password</uid>
 
 <!--
  CloverETL
   <upload_endpoint>https://cloveretl.reporting.cz/cgi-bin/upload.php</upload_endpoint>
 -->
 <upload_endpoint>https://report.reporting.cz/etl.agent/upload/</upload_endpoint>
 
 <!--
  připojení pro stažení parametrů z reporting serveru
  <reporting_endpoint queries="false" params="true" schedule="false">https://report.reporting.cz/etl.agent/</reporting_endpoint>
 -->
 <reporting_endpoint queries="false" params="true" schedule="false">https://report.reporting.cz/etl.agent/</reporting_endpoint>
 
 <log append="true">c:\tmp\ReportingAgent.log</log>
 
 <queries encoding="utf-8">
 <!--
  seznam dotazů s výsledky ukládanými do souborů a odesílanými na <upload_endpoint>
  remote="true" stáhne dodatečné dotazy z <reporting_endpoint>
 
  ====== Soubory ======
   <files>
    <file name="file1" path="C:\tmp\dev\file.csv" />
    <file name="file2" path="C:\tmp\dev\file2.csv" />
   </files>
 
  ====== LDAP ======
  http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/5392.active-directory-ldap-syntax-filters.aspx
 
  <query name="ldap_test" file="ldap_users.csv" connection="ldap1" header="true">
   dn="dc=example,dc=com";
   filter[YourGroup]="(&(objectClass=user)(memberof=CN=YourGroup,OU=Users,DC=YourDomain,DC=com))";
   properties="uid,mail,filter";
  </query>
 
  ====== QuickBooks ======
  <query name="invoice" file="qb_invoice.csv" connection="qb" header="true">
   <![CDATA[<?xml version="1.0" ?>
    <?qbxml version="8.0"?>
    <QBXML>
      <QBXMLMsgsRq onError="stopOnError">
       <InvoiceQueryRq requestID="4">
       </InvoiceQueryRq>
      </QBXMLMsgsRq>
    </QBXML>]]>
  </query>
 
  <query name="accounts" file="qb_accounts.csv" connection="qb" header="true">
   <![CDATA[<?xml version="1.0" ?>
    <?qbxml version="8.0"?>
    <QBXML>
      <QBXMLMsgsRq onError="stopOnError">
       <AccountQueryRq requestID="1">
       </AccountQueryRq>
      </QBXMLMsgsRq>
    </QBXML>]]>
  </query>
 
  ===== OLEDB/ODBC/SQLSRV ======
  <query name="transactions" file="bla.csv" connection="conn1" header="true">
   -year = ${year}
   SELECT TOP 100 [IDZ], [ACCOUNTING], [ID_ACCOUNTING], [DB_CR], [YEAR], [YYYYMM], [DATE_ACCT] FROM [Reporting_Test].[dbo].[F_ACCOUNTING] WHERE IDZ = 14
  </query>
 
  ===== HTTP => Excel ======
  <query name="excel" file="excel.csv" connection="http" header="true">
   select COL1, COL2, COL3 from [Sheet1$]
  </query>
 
   ===== OLEDB - LDAP ======
  <query connection="ldap_oledb" file="test.csv" header="true">
   SELECT * From 'LDAP://ldap.forumsys.com:389/dc=example,dc=com'
  </query>
 
 -->
 
  <!-- <query file="i_user.csv" connection="ldap" header="true" etl-run="import_users">
   dn="dc=example,dc=com";
   filter[secGroup1]="(&amp;(objectClass=user)(memberof=CN=YourGroup,OU=Users,DC=YourDomain,DC=com))";
   filter[secGroup2]="(objectClass=inetOrgPerson)";
   properties="uid,mail,filter";
  </query> -->
 
  <query name="transactions" file="test.csv" connection="conn1" header="true">
   SELECT TOP 100 [IDZ], [ACCOUNTING], [ID_ACCOUNTING], [DB_CR], [YEAR], [YYYYMM], [DATE_ACCT] FROM [Reporting_Test].[dbo].[F_ACCOUNTING] WHERE IDZ = 14
  </query>
 
 </queries>
</configuration>