Struktura

Z Reporting Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Struktura programu CFM:

Vstupní tabulky

CFM umožňuje vytvářet finanční plány buď pro celý podnik najednou, po jednotlivých střediscích/projektech (činnostech, zakázkách, divizích, programech atp.), nebo zvolit kombinaci (např. pro kvantifikaci důsledků přijetí nového projektu v rámci financování celé organizace).

Protože Cash Flow Management tvoří sada tabulek, pro jednoznačnou identifikaci dimenzí (projektu, zakázky, činnosti, divize a nákladového střediska) slouží oblast parametrizace.

Po otevření CFM se v levé horní části menu objeví nabídka CFM/Planning, jejíž aktivací se objeví skupiny nabídek. Označené skupiny nabídek "Tvorba přidané hodnoty .... Daně" člení podnikové aktivity do ucelených oblastí. Výběrem položky se aktivuje příslušná strukturovaná tabulka, umožňující plánovat operace v určité ucelené činnosti organizace.

Vstupní tabulky jsou rozděleny do skupin podle logických souvislostí tak, aby uživatel mohl efektivně plánovat najedou i celé skupiny operací v blocích. Např. v rámci plánování nákupu a prodeje zboží uživatel zadává všechny parametry a údaje o pořízení zboží, jeho zaplacení, odvození ziskové marže a splatnostech pohledávek a program dopočítá všechny důležité výsledkové i rozvahové agregáty a automaticky kvantifikuje i efekt na vývoj hotovosti (Cash Flow).

Důležité upozornění: CFM BIZ transformuje údaje z výše popsaných vstupních tabulek Počáteční rozvaha, Osobní náklady, Ostatní výnosy, ....... , Časové rozlišení přímo do výstupních tabulek. Záleží na uživateli, zda zvolí při plánování úroveň celého podniku nebo se rozhodne plánovat na dílčí podnikové celky (střediska, zakázky, atd).